Ponúkané služby

 • Revízie elektroinštalácie
 • Revízie bleskozvodov
 • Revízie strojov
 • Revízie ručného náradia
 • Revízie spotrebičov
 • Revízie zváračiek

Vyhľadaj

Čo je revízia elektrického spotrebiča?
Predmet revízie: Podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním zisťujeme stav elektrického spotrebiča z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

Revízia elektrických spotrebičov sa vykonáva v zmysle MPSVaR SR č. Vyhl. 398/2013 §13a Z.z. a na základe normy STN 33 1610:2002  - „Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania„

Pre každý elektrický spotrebič sa vykoná:

 • podrobná prehliadka a stav elektrického spotrebiča
 • meranie odporu ochranného vodiča (iba pre spotrebiče triedy ochrany I)
 • meranie odporu izolácie (izolačný odpor)
 • meranie unikajúcich prúdov
 • skúška chodu
 • označenie spotrebiča (poprípade vyznačenie revíznym štítkom)
 • vypracujeme doklad o revízií

Zdroj: norma STN 33 1610:2002

Revíziu elektrických spotrebičov treba vykonávať podľa predpísaných lehôt uvedených v tabuľke nižšie a vždy po vykonanej oprave alebo úprave elektrického spotrebiča.

Ako často treba vykonávať revíziu elektrických spotrebičov?
Norma STN 33 1610:2002 rozdeľuje elektrické spotrebiče podľa spôsobu ich používania do 5-tich skupín A až E:

 • skupina A - Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
 • skupina B - Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)
 • skupina C - Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
 • skupina D - Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)
 • skupina E - Spotrebiče používané k administratívnej činnosti

Na základe zatriedenia elektrických spotrebičov do skupiny sa určí lehota revízií a kontroly z nasledujúcej tabuľky:

Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov

Skupina podľa používania (A-E)

spotrebiče držané v ruke

prenosné spotrebiče

neprenosné spotrebiče

kontrola

revízia

kontrola

revízia

kontrola

revízia

A

vždy pred ich vydaním používateľovi

B

pred použitím

1 x za 3 mesiace

pred použitím

1 x za 3 mesiace

pred použitím

1 x za 6 mesiacov

C

pred použitím

1 x za 6 mesiace

pred použitím

1 x za 12 mesiacov

pred použitím

podľa normy STN 33 1500

D

1 x za týždeň

1 x za 12 mesiacov

1 x za mesiac

1 x za 12 mesiacov

1 x za 3 mesiace

podľa normy STN 33 1500

E

1 x za mesiac

1 x za 12 mesiacov

1 x za 6 mesiacov

1 x za 24 mesiacov

1 x za 12 mesiacov

podľa normy STN 33 1500

Vysvetlivky k tabuľke lehôt pre výkon revízie:

 • Spotrebič držaný v ruke je prenosný spotrebič určený k tomu, aby bol počas normálneho používania držaný v ruke, pričom prípadný motor je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča.
 • Prenosný spotrebič je taký spotrebič, s ktorým sa pri práci manipuluje, alebo iný ako je pripevnený spotrebič s hmotnosťou menšou ako 18kg.
 • Neprenosný spotrebič je taký spotrebič, ktorý nie je prenosný, alebo je pripevnený.
 • Pripevnený spotrebič je taký spotrebič, ktorý je určený k používaniu, keď je pripevnený k podložke alebo iným  spôsobom zaistený  na určitom mieste.

Poznámky:

 1. V prípade používania el. spotrebičov ako ručného náradia sú lehoty pravidelných revízií odvodené podľa pracovného využitia (teda podľa normy STN 33 1600). Pri určovaní lehôt sa používajú lehoty ktoré sú kratšie.
 2. Lehoty kontrol a revízií sa uplatňujú tiež u spotrebičov aj v prípade ich dlhodobého prenájmu.
 3. Kontroly a revízie sa vzťahujú aj na predlžovacie a pohyblivé alebo odpojiteľné prívody.
 4. Lehoty sú stanovené jednotne pre spotrebiče triedy ochrany I, II a III.

Zdroj: norma STN 33 1610:2002

Legislatíva pri revízií elektrických spotrebičov

Kto je povinný vykonávať a prečo sa vykonávajú revízie el. spotrebičov ?
V zmysle §9 "Kontrolná činnosť" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1 , je zamestnávateľ povinný:
sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:
Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení .

Citované z www.zakonypreludi.sk

V zmysle §13 "Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.3 , je zamestnávateľ povinný:
Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať  pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.

Citované z www.zakonypreludi.sk

Teda z uvedeného vyplýva, že  každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení elektrickom, teda aj na elektrických spotrebičoch, čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.