Ponúkané služby

 • Revízie elektroinštalácie
 • Revízie bleskozvodov
 • Revízie strojov
 • Revízie ručného náradia
 • Revízie spotrebičov
 • Revízie zváračiek

Vyhľadaj

Dôležité zákony a odborné weby:

 • Zákon 125/2006 Z.z.
  o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška 718/2012 Z.z.
  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
 • Vyhláška 398/2013 Z.z.
  ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z.
 • Zákon 124/2006 Z.z.
  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška 508/2009 Z.z.
  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 • Vyhláška 532/2002 Z.z.
  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
  s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 

Aktuálne znenia zákonov a vyhlášok nájdete na http://jaspi.justice.gov.sk/