Ponúkané služby

 • Revízie elektroinštalácie
 • Revízie bleskozvodov
 • Revízie strojov
 • Revízie ručného náradia
 • Revízie spotrebičov
 • Revízie zváračiek

Vyhľadaj

Odborná prehliadka a odborná skúška zahŕňa všetky opatrenia, ktorými sa kontroluje súlad kompletnej elektrickej inštalácie s normami súboru STN 33 2000 (elektrické inštalácie budov), v súlade s príslušnými požiadavkami harmonizačného dokumentu HD 60364. Elektrická revízia zahŕňa prehliadku, meranie, skúšanie a vyhotovenie správy o vykonanej revízii.

Odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.

Odborná prehliadka
Odborná prehliadka predstavuje kontrolu elektrickej inštalácie použitím všetkých zmyslov potrebných na zistenie správnosti výberu a zhotovenia elektrickej inštalácie.

Kontrola elektrického zariadenia
Kontrola elektrického zariadenia je činnosť zameraná na preverenie jeho protipožiarnej bezpečnosti osobou s požadovanou odbornou spôsobilosťou a požadovaným oprávnením.

Revízny technik
(§ 24 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.) je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax v zmysle prílohy č.11 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.. Môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhradeného technického zariadenia el. po ukončení výroby.

Predmetom OPaOS je podrobná prehliadka, meraním a skúšaním sa zisťujeme stav elektrického zariadenia (el. inštalácie) z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

OPaOS (revízia) elektrickej inštalácie sa vykonáva na základe noriem:

 • STN 33 1500:1990~2008 - „Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení„
 • STN 33 2000-6 - „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.

Pre každú elektrickú inštaláciu postupne zisťujem:

 • Vstupné formality pri OPaOS- kontakt s prevádzkovateľom, vybavenie vstupných formalít, stanovenie plánu revízie, oboznámenie sa s bezpečnostnými predpismi, oboznámenie a vyhľadanie príslušnej dokumentácie, predchádzajúcich správ o OPaOS, určenie prostredia a iné.
 • Prehliadka elektrického zariadenia, ktoré je predmetom OPaOS - jedná sa o body a) až m) č.l. 61.2.3 normy STN 33 2000-6:2007, taktiež o zrakovú prehliadku, posúdenie vyhotovenia uloženia a umiestnenia elektrickej inštalácie, prehliadka a kontrola značenia, ochrany pred požiarom, koróziou, pôsobenie vonkajších vplyvov, prechody káblov stenami, tesnenie a pod..
 • Meranie pri OPaOS elektrickej inštalácie - jedná sa o body a) až j) č.l. 61.3.1 normy STN 33 2000-6:2007, merania a skúšky: izolačného odporu, impedancie poruchovej slučky, prechodového odporu, spojitosti vodičov, doplnkovej ochrany, sledu fáz a polarity atď..
 • Záverečné práce pri OPaOS - vypracovanie správy o OPaOS, vyhodnotenie prehliadky, skúšky, merania a všeobecne všetkých poznatkov a faktov nadobudnutých počas výkonu OPaOS, zhrnutie a vymedzenie nedostatkov a nezhôd, určenie termínov pre najbližšiu alebo opakovanú OPaOS, odovzdanie a prebratie správy prevádzkovateľom.

Každá OPaOS je unikátna a špecifická.

 

Lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia

Lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia sú stanovené:

 1. Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. z roku 2009 (príloha č. 8) a jej novelizované znenia MPSVaR SR č. 398/2013 Z.z. z roku 2013 a 234/2014 Z.z. z roku 2014 podľa:
  • druhu objektu a zariadenia
  • klasifikácie vonkajších vplyvov
 2. Norma STN 33 1500 Z1 roku 2007 (tabuľka 1, 2 a 3) podľa:
  • vonkajších vplyvov určených na základe normy STN 33 2000-5-51:2010
  • druhu objektu a niektorých vybraných zariadení
  • druhu prostredia určeného na základe STN 33 0300:1988 a STN 33 0300:2001

 

Lehoty vykonávania OPaOS elektrického zariadenia podľa MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

Lehoty pravidelných revízií elektrických zariadení 
Druh prostredia podľa STN 33 0300

Lehoty revízií v rokoch

Lehoty pravidelných revízií podľa určeného prostredia

Základné

5

Normálne

5

Studené

3

Horúce

3

Vlhké

3

Mokré

1

So zvýšeniu koróznou agresivitou

3

S extrémnou koróznou agresivitou

1

Prašné s nehorľavým prachom

3

S otrasmi

2

S biologickými škodcami

3

Pasívne s nebezpečenstvom požiaru

2

Pasívne s nebezpečenstvom výbuchu

2

Vonkajšie

4

Pod prístreškom

4

Lehoty pravidelných revízií podľa umiestnenia elektrického spotrebiča

Priestory určené k zhromažďovaniu viac ako 250 osôb

2

Murované obytné a kancelárske budovy (mimo bytové priestory)

5

Rekreačné strediská, školy, škôlky, hotely

3

Objekty, alebo časti objektov prevedené zo stavebných hmôt stupňa horľavosti C2, C3

2

Pojazdné a prevozné prostriedky (napr. miešačky a dopravníkové pásy)

1

Dočasné zariadenia

0,5

 

Lehoty revízií elektrických inštalácií podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia

Vonkajšie vplyvy

Druh prostredia

Revízia

AA4

základné

5 rokov

AA5

normálne

5 rokov

AA1 až AA3

studené

3 roky

AA6

horúce

3 roky

AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80 %

vlhké

3 roky

AD3 až AD8

mokré

1 rok

AF3

so zvýšenou koróznou agresivitou

3 roky

AF4

s extrémnou koróznou agresivitou

1 rok

AE5 a AE6

prašné s nehorľavým prachom

3 roky

AG2, AG3, AH2, AH3

s otrasmi

2 roky

AL2

s biologickými škodcami

3 roky

BE2

pasívne s nebezpečenstvom požiaru

2 roky

BE3

pasívne s nebezpečenstvom výbuchu

2 roky

AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3

vonkajšie

4 roky

AD2, AN2

pod prístreškom

4 roky

 

Najčastejšie otázky

Aká môže byť pokuta za nevykonané alebo neplatné revízie?
Na základe §19 "Správne delikty" písmeno a) zákona č. 125/2006 Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky 100 000 EUR, zákaz prevádzkovania činnosti alebo iný trestný postih.

Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu, ak tento zákon neustanovuje inak. Zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode a šiestom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 EUR, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur.

Prečo je potrebná kontrola?
Pri zmene vlastníka čiže aj zmene odberateľa elektrickej energie potrebujete revíznu správu inak vás Slovenská Prenosová sústava (Elektrárne) odpoja. Túto informáciu je možne že sa dozviete už len pri odovzdávaní žiadosti čo je už neskoro.

Revízny technik skontroluje bezpečnosť celej elektrickej inštalácie a je schopný určiť či elektrická inštalácia je v poriadku alebo potrebuje rekonštrukciu a vystaví potrebnú Revíznu správu.
Pri poistení budovy potrebujete revíziu inak je možné že vám poisťovňa nemusí vyplatiť plnú sumu odškodného za poistnú udalosť. V prípade ak vznikne požiar alebo udrie blesk do domu a vznikne škodová udalosť poisťovňa si vyžiada revíznu správu ak ju nemáte je možné že vám škodu neuzná.

Kontrola alebo revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodu: pred kúpou domu si ušetríte zbytočné starosti na ktoré by ste prišli až po nasťahovaní do "zrekonštruovaného" domu či bytu